Algemene Verkoopvoorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

1. De aanbiedingen in onze droogwinkel zijn uitsluitend bestemd voor zakelijke klanten. De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle leveringen en diensten. Afwijkende afspraken of aanvullingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke transacties.
3. Indien één of meer bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden ongeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin van kracht.


§ 2 Aanbod

Onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van bevestiging. Voor zover een bestelling als een aanbod in de zin van § 145 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) moet worden beschouwd, kunnen wij deze binnen twee weken aanvaarden.


§ 3 Verstrekte documenten

Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op alle offertes, tekeningen en andere documenten die in verband met een opdracht worden verstrekt. Deze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


§ 4 Omvang van de levering, prijs en betaling

1. Afrondingstoleranties tot +/- 5% van de overeengekomen omvang van de levering op hele verpakkingseenheden worden geacht in overeenstemming te zijn met het contract. De koopprijs wordt berekend op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid.
2. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van onze factuur te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, zonder enige korting. Wissels en cheques worden pas als betaling aangemerkt wanneer zij zijn gehonoreerd.
3. In geval van laattijdige betaling wordt vanaf de vervaldag een vertragingsrente van 1% per maand aangerekend. Wij behouden ons het recht voor te bewijzen dat de door het verzuim veroorzaakte schade geringer is.


§ 5 Behoud van rechten

De koper heeft niet het recht een retentierecht uit te oefenen, tenzij dit op dezelfde contractuele relatie berust. De koper is alleen gerechtigd tot verrekening van tegenvorderingen indien deze onbetwist zijn of in rechte zijn vastgesteld.


§ 6 Levertijd en risico

1. De overeengekomen leveringstermijnen beginnen te lopen wanneer alle details van de levering zijn overeengekomen en de koper aan alle voorafgaande prestatieverplichtingen heeft voldaan.
2. De leveringstermijn wordt geacht te zijn nageleefd indien het leveringsvoorwerp onze fabriek vóór het einde van de leveringstermijn heeft verlaten of indien wij de koper ervan in kennis hebben gesteld dat het leveringsvoorwerp klaar is voor verzending.
3. Indien wij de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen wegens storingen in de bevoorrading, productie of uitvoering - in binnen- of buitenland, bij ons of bij een van onze leveranciers - waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld wegens in- of uitvoerbelemmeringen, stakingen of uitsluitingen, stroomuitvallen of verkeersstoringen, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de belemmering, maar maximaal met twee maanden. Wij zullen de koper onmiddellijk na het bekend worden van de vertraging in de uitvoering op de hoogte stellen van een eventuele verstoring.
4. Na het verstrijken van de respijttermijn in geval van storingen volgens § 6 nr. 3 heeft de koper het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door ons een schriftelijke verklaring te sturen. Indien wij niet in staat zijn het contract uit te voeren om een van de bovengenoemde redenen, zijn wij ontslagen van onze verplichting tot uitvoering. Indien de vertraging aan ons te wijten is, hebt u het recht de overeenkomst op te zeggen indien u ons schriftelijk een redelijke respijttermijn hebt gesteld en wij deze termijn zonder succes hebben laten verstrijken. Aanspraken op schadevergoeding wegens vertraging of niet-nakoming van de prestatieverplichting door ons kunnen slechts geldend worden gemaakt in het kader van § 9.


§ 7 Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van al onze vorderingen op de koper, met inbegrip van toekomstige of voorwaardelijke vorderingen die voortvloeien uit de wederzijdse handelsrelatie. In geval van een rekening-courant dienen de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen tot zekerheid voor onze respectieve saldovordering. Wij hebben het recht de gekochte goederen terug te nemen indien de koper in strijd met het contract handelt.
2. De verwerking van de voorbehouden goederen geschiedt door de koper voor onze rekening, zonder dat hieruit voor ons enige verplichting voortvloeit. Bij verwerking, verbinding, vermenging of verbinding van de voorbehoudsgoederen met andere, ons niet toebehorende voorwerpen draagt de besteller hiermee tot zekerheid van onze vorderingen het mede-eigendom aan de nieuwe gemengde of verbonden zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte, gemengde, vermengde of verbonden zaken aan ons over, waarbij de besteller de nieuwe zaak kosteloos voor ons bewaart. Onder de "waarde van de voorbehouden goederen" wordt verstaan de door ons aan de koper in rekening gebrachte koopprijs.
3. De koper mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, maar mag ze niet in pand geven of als zekerheid overdragen. De vorderingen van de koper uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen, met inbegrip van alle nevenrechten, worden tot zekerheid van onze vorderingen aan ons afgestaan. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zonder of na verwerking, vermenging, verbinding of menging met andere goederen worden doorverkocht, geldt de hierboven overeengekomen overdracht slechts ten belope van de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen die samen met de andere goederen zijn doorverkocht. Indien de overgedragen vordering in een rekening-courant is opgenomen, wordt de vordering van de koper op de rekening-courant voor het overeenkomstige bedrag geacht aan ons te zijn overgedragen. In geval van gedeeltelijke betaling door de klant blijft de opdracht van kracht tot volledige betaling door de klant heeft plaatsgevonden.
4. De koper is tot aan de herroeping gerechtigd de overgedragen vorderingen te innen.
5. De koper dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op eigen kosten tegen de gebruikelijke risico's te verzekeren bij een gerenommeerde Duitse verzekeringsmaatschappij en ons hiervan op verzoek een bewijs te overhandigen. Indien nodig zijn wij gerechtigd de verzekering op kosten van de koper af te sluiten. De koper draagt hierbij zijn aanspraak op het verzekerde bedrag aan ons over; voor wat betreft de omvang van de overdracht zijn de bepalingen van artikel 3 hierboven van overeenkomstige toepassing. Bovendien moet de koper ervoor zorgen dat de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te allen tijde en in alle stadia van de verdere verwerking als onze eigendom kunnen worden geïdentificeerd en afgezonderd. Hetzelfde geldt voor vorderingen die aan ons worden overgedragen.
6. De koper is verplicht zorgvuldig met de voorbehouden goederen om te gaan, ons te allen tijde toegang tot de voorbehouden goederen te verlenen en ons informatie te verschaffen over de omvang en de plaats ervan. Indien de besteller met de betaling in gebreke blijft of de goederen onder voorbehoud in strijd met het contract verwerkt, moet hij ons op verzoek alle vereiste informatie verstrekken, zijn klanten op de hoogte stellen van de overdracht van vorderingen, de wissels en cheques van zijn klanten voor dit doel overhandigen en de goederen onder voorbehoud aan ons teruggeven.
7. De koper moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elke toegang van derden tot de voorbehouden goederen die ons eigendom zijn of die wij in mede-eigendom hebben, en tot de vorderingen die aan ons zijn overgedragen, en moet deze toegang, bijvoorbeeld door inbeslagneming, naar zijn beste vermogen verhinderen.
8. Op verzoek van de koper geven wij de ons toekomende zekerheden vrij, voor zover hun waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.


§ 8 Garantie en aansprakelijkheid voor gebreken

1. Gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking door de koper schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Laattijdige of onvolledige kennisgevingen van gebreken kunnen niet in aanmerking worden genomen.
Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend binnen 24 maanden na aankomst van de goederen op de plaats van bestemming.
2. In geval van een gerechtvaardigde klacht zullen wij het gebrek naar onze keuze verhelpen, hetzij door een gratis vervangende levering tegen terugzending van de gereclameerde goederen, hetzij door een rechtzetting, met uitsluiting van alle andere vorderingen. Indien een vervangende levering of het verhelpen van het gebrek niet mogelijk is of indien de vervangende levering of het verhelpen van het gebrek ondanks een schriftelijke aanmaning door ons niet binnen een door de besteller gestelde redelijke termijn wordt uitgevoerd, of indien de vervangende levering bovendien aanzienlijke gebreken vertoont of indien reeds twee pogingen tot het verhelpen van het gebrek zijn mislukt, kan de besteller ontbinding van de overeenkomst eisen (herroepingsactie). Aanvullende aansprakelijkheid, met name voor schade, wordt alleen gegeven in het kader van artikel 9.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken aan de goederen die te wijten zijn aan bijzondere klimatologische of andere plaatselijke of bedrijfsomstandigheden op de plaats van bestemming.


§ 9 Vorderingen tot schadevergoeding

Aanspraken op schadevergoeding van de koper jegens ons - op welke rechtsgrond dan ook (bijv. wanprestatie, onmogelijkheid, positieve contractbreuk, schending van precontractuele verplichtingen of onrechtmatige daden) - zijn uitgesloten. Deze uitsluiting van vorderingen is niet van toepassing in de volgende uitzonderlijke gevallen
• voor aansprakelijkheid onder de productaansprakelijkheidswet.
• bij gebrek aan gerechtvaardigde kenmerken.
• indien wij of onze plaatsvervangers minstens grovelijk nalatig zijn, waarbij de aansprakelijkheid voor de gebrekkige prestatie van de ingezette niet-leidinggevende medewerker in dit geval beperkt is tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.
• voor vorderingen tot schadevergoeding door de koper wegens niet-nakoming. De vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming waarop de koper in geval van vertraging in de nakoming of onmogelijkheid van de nakoming waarvoor wij aansprakelijk zijn, aanspraak kan maken, is beperkt tot de voor het contract kenmerkende voorzienbare schade, tenzij er ten minste sprake is van grove nalatigheid.
• voor schadeclaims van de koper wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door ons. In dit geval is de aanspraak van de koper op schadevergoeding echter beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade, tenzij wij minstens grove nalatigheid hebben begaan.


§ 10 Geschillenbeslechting

1. De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Wij zijn bereid deel te nemen aan een buitengerechtelijke arbitrageprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.
3. Bevoegd is de Raad van Arbitrage voor consumentenzaken van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, Allemagne, www.verbraucher-schlichter.de.

-->


§ 11 Legge applicabile, luogo di giurisdizione

1. De zakelijke relatie met de koper wordt uitsluitend beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten.
2. De bevoegde rechtbank voor beide contractanten en voor alle huidige en toekomstige vorderingen uit de zakenrelatie is Schwarzenbek, tenzij de wet en de orderbevestiging noodzakelijkerwijs anders bepalen. Wij kunnen, naar onze keuze, de koper ook dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de koper.


Status: december 2021

 

Vraag nu een offerte voor droogmiddelen aan!

 Consulting / Contact